Kontorsorkestern på Malmöfestivalen

band of typists typewriter orchestra
Foto: Per Brunskog

typewriters
Foto: Jenny Leyman

Fredag 27/8, 18.00 i Ynglet på Hamngatan.

Skånes konst